Ochrana údajov


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_sk

Our data protection representative:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg i. Breisgau

Phone +49 (0)761 4548 0
Fax +49 (0)761 4548 685
Email: datenschutz@cargarantie.de

Notification
In accordance with Sect. 4g of Germany's data protection act (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), the data controller shall make the following data available to everyone in the appropriate manner:

1. Name of responsible office:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Members of the Board:
Axel Berger (Chairman)
Wolfgang Bach
Dr. Marcus Söldner

3. Chairman of the Supervisory Board:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Appointed IT Manager:
Steffen Bayer

5. Address of the responsible office:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D- 79111 Freiburg
Germany

6. Purpose of recording, processing or utilising data:
To conduct insurance transactions; to distribute, sell, manage and handle insurance policies in the field of warranty and repair cost insurance and all new business related to this, as well as the placement of products and services offered by associated partners. The saving and processing of personal data for the company's own purposes and for and on behalf of consolidated companies shall be performed on the basis of intra-group service agreements.

7. Description of groups of people concerned and data or data categories relating thereto:
Client data, employee data as well as data relating to suppliers and, where applicable, interested parties, provided that such data is required in order to meet the purposes stated under 6.

8. Recipients or categories of recipients entitled to receive data:
Public authorities where overriding statutory regulations apply; external contractors within the meaning of Sect. 11 BDSG as well as external offices and authorities and internal departments required to meet the purposes stated under 6.

9. Standard deadlines for deleting data:
Lawmakers have issued numerous obligations and deadlines relating to the preservation of records. Upon expiry of the deadlines, the corresponding data will be deleted automatically provided that it is no longer required for the purpose of fulfilling a contract. Should certain data not be affected by this, it will be deleted as soon as the aforementioned purposes cease to exist.

10. Envisaged data transmission to third countries:
Unless required for the purpose of meeting the aims outlined under 6., no data will be transmitted to the Swiss branch of CG Car-Garantie Versicherungs-AG. No data transmissions to other third countries are envisaged.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Informácie o ochrane osobných údajov
Spoločnosť CG Car-Garantie Versicherungs-AG Vás chce prostredníctvom týchto informácií oboznámiť so spracúvaním Vašich osobných údajov a informovať Vás o právach, ktoré Vám prináležia na základe právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Služby pre Slovensko
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg
Servisné centrum:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stg. E
A-1230 Wien
Telefón +421 233 456 631
Fax +421 233 456 653
E-mailová adresa: info@cargarantie.sk

Našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať listom na vyššie uvedenej adrese s dodatkom – zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov – alebo e-mailom na adrese: datenschutz@cargarantie.com.datenschutz@cargarantie.com

Účely a právne základy spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na základe dodržania podmienok uvedených vo všeobecnom nariadení Európskej únie o ochrane údajov (angl. EU General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“), ako aj vo všetkých ďalších relevantných právnych predpisov.
Záruka na vozidlo, ktorú ste získali od svojho predajcu, je poistená u našej spoločnosti. Na uzatvorenie poistnej zmluvy a na odhad rizika, ktoré na seba preberáme, potrebujeme údaje, ktoré ste uviedli v záručnej zmluve. V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy spracúvame tieto údaje za účelom realizácie zmluvného vzťahu. Údaje ku škodovým udalostiam potrebujeme na to, aby sme mohli skontrolovať, či nastala poistná udalosť a aká je výška vzniknutej škody.

Uzatvorenie, resp. realizácia zmluvy o poistení záruky nie je bez spracúvania Vašich osobných údajov možné. 

Okrem toho potrebujeme Vaše osobné údaje na vytvorenie špecifických poistných štatistík, napríklad pre vývoj nových taríf alebo na splnenie výkonu dozoru. Tieto štatistiky sú vedené v agregovanej forme a neobsahujú údaje, ktoré by bolo možné priradiť konkrétnej fyzickej osobe. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov pre predzmluvné a zmluvné účely je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Vaše údaje spracúvame aj z dôvodu, aby sme chránili oprávnené záujmy nás alebo tretích strán (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Môže to byť nevyhnutné najmä v týchto prípadoch:

 • zabezpečenie IT bezpečnosti a IT prevádzky,
 • reklama pre naše vlastné poistné produkty,
 • zabránenie páchania trestných činov a zabezpečenie ich objasnenie, pričom analýzu osobných údajov používame najmä na rozpoznanie informácií, ktoré môžu naznačovať zneužitie poistenia.

Okrem toho spracujeme Vaše osobné údaje s cieľom splnenia zákonných záväzkov, ako sú napríklad podmienky právneho dozoru, zákonné povinnosti obchodného a daňového uchovávania informácií alebo naše poradenské povinnosti. Právnym základom pre spracovanie sú v tomto prípade príslušné zákonné ustanovenia v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
V prípade, ak by sme chceli Vaše osobné údaje spracovať na iný ako vyššie uvedený účel, budeme Vás o tom vopred na základe príslušných ustanovení dotknutých právnych predpisov informovať.

Kategórie príjemcov osobných údajov
Zaisťovateľ:
Riziká, ktoré sme na seba prebrali, poistíme u špeciálneho poskytovateľa poistenia (zaisťovateľ). V niektorých prípadoch môže byť potrebné poskytnúť Vaše zmluvné údaje a popr. aj údaje o škode zaistiteľovi, aby mohol sám vyhodnotiť dané riziko alebo poistnú udalosť.

Výrobca/dovozca vozidla:
Pri záručných, resp. poistných programoch, ktoré boli dohodnuté s výrobcami resp. dovozcami vozidiel budú Vaše zmluvné údaje a prípadne aj údaje o škode postúpené na výrobcov, resp. dovozcov vozidiel napr. za účelom vytvorenia štatistík.

Externí poskytovatelia služieb:
S cieľom splnenia našich zákonných a zmluvných povinností využijeme sčasti aj externých poskytovateľov služieb. Zoznam našich dodávateľov a poskytovateľov služieb, ku ktorým existujú nielen prechodné obchodné vzťahy, môžete v aktuálnej verzii nájsť na našej internetovej stránke www.cargarantie.com/datenschutz.

Ďalší príjemcovia:
Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje sprostredkovať iným príjemcom, ako napríklad úradom pre splnenie zákonných oznamovacích povinností (napríklad daňové úrady alebo orgány činné v trestnom konaní).

Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje vymažeme, akonáhle prestanú byť potrebné na uchovávanie k vyššie uvedeným účelom. Pritom sa ešte môže stať, že osobné údaje budú uchovávané počas doby, v ktorej môžu byť uplatnené nároky voči našej spoločnosti (zákonná premlčacia doba od troch až do tridsať rokov). Okrem toho ukladáme Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností. Príslušné povinnosti dokumentácie a archivácie sa riadia okrem iného aj obchodným zákonníkom, daňovými a účtovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a a predpismi proti praniu špinavých peňazí. Doba uchovávania je následne až do desiatich rokov.

Práva dotknutých osôb
Na vyššie uvedenej adrese môžete požadovať informácie, ktoré údaje o Vašej osobe spracúvame. Okrem toho môžete za určitých predpokladov požadovať aj opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ďalej Vám prislúcha právo na obmedzenie spracúvania Vašich údajov, ako aj právo na prenosnosť Vami dodaných osobných údajov 
v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme.

Právo na námietky
Máte právo odmietnuť spracovanie svojich osobných údajov za účelom priamej reklamy - v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať.
Obráťte sa prosím v tejto súvislosti na info@cargarantie.sk.
Ak spracúvame Vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie odmietnuť; v takom prípade môžeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na sťažnosť
Máte možnosť obrátiť sa so svojou sťažnosťou na vyššie uvedenú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov.

Poskytnutie údajov do tretích krajín
V prípade, ak by sme Vaše osobné údaje sprostredkovali poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), nasleduje toto poskytnutie len na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranom stupni úrovne ochrany osobných údajov v tejto tretej krajine.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch
Na základe Vašich informácií k poistnej udalosti a údajov uložených k Vašej zmluve, ako aj informácií, ktoré sme dostali od tretích strán, rozhodneme čiastočne plne automatizovaným spôsobom o našej povinnosti plnenia. Plne automatizované rozhodnutia sú založené na vopred stanovených pravidlách na posúdenie informácií.

Informácie o ochrane osobných údajov
Spoločnosť CG Car-Garantie Versicherungs-AG Vás chce prostredníctvom týchto informácií oboznámiť so spracúvaním osobných údajov a informovať Vás o právach, ktoré Vám prináležia na základe právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Služby pre Slovensko
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg
Servisné centrum:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stg. E
A-1230 Wien
Telefón +49 761 4548 0)
Fax +49 761 4548 248)
E-mailová adresa: info@cargarantie.sk

Našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať listom na vyššie uvedenej adrese s dodatkom – zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov – alebo e-mailom na adrese: datenschutz@cargarantie.com.

Účely a právne základy spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na základe dodržania podmienok uvedených vo všeobecnom nariadení Európskej únie o ochrane údajov (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“), ako aj vo všetkých ďalších relevantných právnych predpisov.
Pri podaní žiadosti na poistnú ochranu je uvedenie Vašich údajov, potrebné na uzatvorenie zmluvy a na odhad rizika, ktoré na seba preberáme. V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu poistnej zmluvy, spracúvame tieto údaje potrebné na vykonanie zmluvného vzťahu, napríklad pre vydanie poistných zmlúv alebo na vystavenie faktúry. Údaje ku škodovým udalostiam potrebujeme na to, aby sme mohli skontrolovať, či nastala poistná udalosť a aká je výška vzniknutej škody.

Uzatvorenie, resp. realizácia zmluvy o poistení záruky nie je bez spracúvania Vašich osobných údajov možné. 

Okrem toho potrebujeme Vaše osobné údaje na vytvorenie špecifických poistných štatistík, napríklad pre vývoj nových taríf alebo na splnenie výkonu dozoru. Tieto štatistiky sú vedené v agregovanej forme a neobsahujú údaje, ktoré by bolo možné priradiť konkrétnej fyzickej osobe. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov pre predzmluvné a zmluvné účely je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Vaše údaje spracúvame aj z dôvodu, aby sme chránili oprávnené záujmy nás alebo tretích strán (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Môže to byť nevyhnutné najmä v týchto prípadoch:

 • zabezpečenie IT bezpečnosti a IT prevádzky,
 • reklama pre naše vlastné poistné produkty,
 • zabránenie páchania trestných činov a zabezpečenie ich objasnenie, pričom analýzu osobných údajov používame najmä na rozpoznanie informácií, ktoré môžu naznačovať zneužitie poistenia.

Okrem toho spracujeme vaše osobné údaje s cieľom splnenia zákonných záväzkov, ako sú napríklad podmienky právneho dozoru, zákonné povinnosti obchodného a daňového uchovávania informácií alebo naše poradenské povinnosti. Právnym základom pre spracovanie sú v tomto prípade príslušné zákonné ustanovenia v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
V prípade, ak by sme chceli Vaše osobné údaje spracovať na iný ako vyššie uvedený účel, budeme Vás o tom vopred na základe príslušných ustanovení dotknutých právnych predpisov ustanovení informovať.

Kategórie príjemcov osobných údajov
Zaisťovateľ:
Riziká, ktoré sme na seba prebrali, poistíme u špeciálneho poskytovateľa poistenia (zaisťovateľ). V niektorých prípadoch môže byť potrebné poskytnúť Vaše zmluvné údaje a popr. aj údaje o škode zaistiteľovi, aby mohol sám vyhodnotiť dané riziko alebo poistnú udalosť.

Výrobca/dovozca vozidla:
Pri záručných, resp. poistných programoch, ktoré boli dohodnuté s výrobcamiresp. dovozcami vozidiel budú Vaše zmluvné údaje a prípadne aj údaje o škode postúpené na výrobcov, resp. dovozcov vozidiel napr. za účelom vytvorenia štatistík.

Externí poskytovatelia služieb:
S cieľom splnenia našich zákonných a zmluvných povinností využijeme sčasti aj externých poskytovateľov služieb.
Zoznam našich dodávateľov a poskytovateľov služieb, ku ktorým existujú nielen prechodné obchodné vzťahy, môžete v aktuálnej verzii nájsť na našej internetovej stránke www.cargarantie.com/datenschutz.

Ďalší príjemcovia:
Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje sprostredkovať iným príjemcom, ako napríklad úradom pre splnenie zákonných oznamovacích povinností (napríklad daňové úrady alebo úrady trestného stíhania).

Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje vymažeme, akonáhle prestanú byť potrebné na uchovávanie k vyššie uvedeným účelom. Pritom sa ešte môže stať, že osobné údaje budú uchovávané počas doby, v ktorej môžu byť uplatnené nároky voči našej spoločnosti (zákonná premlčacia doba od troch až do tridsať rokov). Okrem toho ukladáme Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností. Príslušné povinnosti dokumentácie a archivácie sa riadia okrem iného aj obchodným zákonníkom, daňovými a účtovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a a predpismi proti praniu špinavých peňazí. Doba uchovávania je následne až do desiatich rokov.

Práva dotknutých osôb
Na vyššie uvedenej adrese môžete požadovať informácie, ktoré údaje o Vašej osobe spracúvame. Okrem toho môžete za určitých predpokladov požadovať aj opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ďalej Vám prislúcha právo na obmedzenie spracúvania Vašich údajov, ako aj právo na prenosnosť Vami dodaných osobných údajov 
v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme.

Právo na námietky
Máte právo odmietnuť spracovanie svojich osobných údajov za účelom priamej reklamy - v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať.
Obráťte sa prosím v tejto súvislosti na info@cargarantie.sk.
Ak spracúvame Vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie odmietnuť; v takom prípade môžeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na sťažnosť
Máte možnosť obrátiť sa so svojou sťažnosťou na vyššie uvedenú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov.

Poskytnutie údajov do tretích krajín
V prípade, ak by sme Vaše osobné údaje sprostredkovali poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), nasleduje toto poskytnutie len na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranom stupni úrovne ochrany osobných údajov v tejto tretej krajine.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch
Na základe Vašich informácií o poistnej udalosti a údajov uložených k Vašej zmluve, ako aj informácií, ktoré sme dostali od tretích strán, rozhodneme čiastočne plne automatizovaným spôsobom o našej povinnosti plnenia. Plne automatizované rozhodnutia sú založené na vopred stanovených pravidlách na posúdenie informácií.

The following list identifies the contractors, service providers and recipients or categories of contractors, service providers and recipients who process personal data for CG Car-Garantie Versicherungs-AG in accordance with existing agreements, including the tasks assigned.

This list serves to create transparency about the processing of your data and in particular about who processes your data for which purposes, as far as CG Car-Garantie Versicherungs-AG does not undertake the data processing itself. However, this does not mean that your data will be shared with all companies on this list.

 1. CarGarantie companies that process master data (e.g. last name, first name, CarGarantie number, etc.) in shared databases and data processing procedures:

  1. CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  2. Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

 2. Contractors, service providers or recipients who carry out data processing as the main subject of the contract:
  Company                                  Subject and purpose of the commission

  1. CAR-GARANTIE GMBH      Sales
  2. Garantie-Service-GMBH    Sales
  3. Meisterdruck GmbH     Printing services
  4. Burger Druck GmbH     Printing services
  5. Dinner Druck GmbH     Printing services

 3. Contractors, service providers or recipients who do not make data processing the main subject of the contract and are grouped into categories, i.e. are not named individually. This also includes contractors, service providers or recipients who work with CarGarantie only once or not permanently:
  Category     Subject and purpose of the commission

  1. Financial / supervisory authorities    Reports, audits according to legal requirements
  2. Auditors                                         Auditing (annual accounts)
  3. Reinsurance                                   Reinsurance business (monitoring / revision)
  4. Bankruptcy Trustee                         Insolvency cases
  5. Lawyers                                         Litigation
  6. IT companies                                  Maintenance and support of hardware and software etc.
  7. Assessors                                       Technical assessment of damage cases
  8. Workshops                                     Repairs in connection with the settlement of claims
  9. Disposal service providers               Destruction of documents and other data carriers (hard disk, etc.)

Please note that our service list is updated regularly.